HÓA ĐƠN TRỰC TIẾP

Mẫu hóa đơn điện tử trực tiếp hay hóa đơn bán hàng được TCT cung cấp nhiều mẫu mới, đẹp, đầy đủ chức năng. Mẫu số 02GTTT0/001mẫu hóa đơn về thuế bằng không được sử dụng cho các đơn vị bán hàng gửi cho người mua hàng.

TCT-Invoice cung cấp cho các doanh nghiệp các mẫu hóa đơn điện tử trực tiếp phù hợp cho từng doanh nghiệp. Mẫu hóa đơn bán hàng điện tử là mẫu hóa đơn do TCT invoice cung cấp sử dụng phổ biến rộng rãi trong hoạt động kinh doanh trao đổi buôn bán, mẫu hóa đơn bán hàng được sử dụng trực tiếp trong quá trình giao dịch giữa người bán và người mua trong quá trình thanh toán.

Những Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn bán hàng (trực tiếp) như: Tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, liên hóa đơn… theo quy định mới nhất hiện nay kế toán cần chú ý để tránh sai sót.

Theo phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014: Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn cụ thể như sau:

1. Tên loại hoá đơn:

- Hoá đơn bán hàng;

2. Ký hiệu mẫu số hoá đơn (mẫu hoá đơn):

- Ký hiệu mẫu số hoá đơn có 11 ký tự, cụ thể như sau:

- 2 ký tự đầu thể hiện loại hoá đơn

- Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hoá đơn

- 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn

- 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

- 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

3. Ký hiệu hoá đơn:

- Ký hiệu hoá đơn có 6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

- 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu hóa đơn.

Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;

- 3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hoá đơn và hình thức hoá đơn.

- Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm;

- Ký hiệu của hình thức hoá đơn: sử dụng 3 ký hiệu:

E: Hoá đơn điện tử

- Giữa hai phần được phân cách bằng dấu gạch chéo (/).

MẪU HÓA ĐƠN BÁN HÀNG - TRỰC TIẾP (02GTTT)

TCT-1

MẪU HÓA ĐƠN BÁN HÀNG - TRỰC TIẾP (02GTTT)

TCT-3