TẠO THAM SỐ HỆ THỐNG

TẠO THAM SỐ HỆ THỐNG

Mục đích:

Tự động đánh số thứ tự 1, 2 ,3

Tổng tiền: chấp nhận = 0 (hoặc Dịch vụ thì không cần đơn giá…)

Để tạo số lẻ, thập phân cho số lượng, đơn giá, thành tiền…

Ví dụ: Đơn giá: 1.29kg (2 số lẻ)

Hướng dẫn:

Vào HỆ THỐNG -> THAM SỐ HỆ THỐNG

Chọn SỬA

Điền các thông số vào

và LƯU