TẠO DANH MỤC ĐƠN VỊ TÍNH

TẠO DANH MỤC ĐƠN VỊ TÍNH

Mục đích:

Tạo sẵn đơn vị tính như: bộ, cái, kg….

Hướng dẫn:

Vào Danh Mục -> Đơn vị tính

Bấm THÊM để thêm thông tin đơn vị tính

Thêm: Mã = Kg, Diễn giải: Kg