Hướng dẫn chuyển HDDT sang thông tư 78

CÀI ĐẶT HÓA ĐƠN -> ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẤM THÊM

Hướng dẫn chọn: HÓA ĐƠN CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

A. HÌNH THỨC HÓA ĐƠN:

þ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

B. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN DỮ LIỆU

þ CHUYỂN ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG TỪNG HÓA ĐƠN

C. LOẠI HÓA ĐƠN CẦN SỬ DỤNG

þ HÓA ĐƠN GTGT


Bấm: GỞI CQT

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123 cho doanh nghiệp:


Trường hợp được chấp nhận, doanh nghiệp tiến hành xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123.


Trường hợp không được chấp nhận, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung theo yêu cầu của cơ quan thuế và gửi lại theo các bước trên.

Cơ quan thuế sẽ gởi mail thông báo kết quả

Sau khi xem xét tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận ngày 07/12/2021

Cơ quan thuế thông báo chấp nhận đề nghị đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của đơn vị và gửi thông tin tài khoản sử dụng tra cứu HĐĐT trên cổng thông tin điện tử của TCT như sau:

Tên tài khoản:033333333

Mật khẩu: Lxsf1aqA@

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.