Hóa đơn điện tử tại Quận Bình Thạnh

Tại Quận Bình Thạnh đã được TCT-invoice cung cấp hơn 600 doanh nghiệp trên địa bàn Quận Bình Thạnh. Giải pháp hóa đơn điện tử TCT- Invoice được Cục Thuế HCM đánh giá cao với giải pháp toàn diện bảo mật về hóa đơn điện tử.

Phần mềm hóa đơn điện tử TCT-Invoice là giải pháp chuyên dụng cho việc tạo lập và xuất hóa đơn điện tử xác thực, quản lý hóa đơn được Tổng cục Thuế thẩm định đạt tiêu chuẩn sử dụng với các tính năng cơ bản:

  • Quản lý theo mô hình tập trung hoặc phần tán

  • Có nhiều mẫu hóa đơn để lựa chọn

  • Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu doanh nghiệp

  • Tạo lập và phát hành hóa đơn nhanh chóng

  • Lập mới hóa đơn điện tử, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn dễ dàng

  • Báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra phần mềm kê khai thuế...

  • Quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền sử dụng cho từng nhân viên.

  • Có thể tích hợp xuất hóa đơn tự in và đặt in, hóa đơn điện tử có mã xác thực trong phần mềm

  • Có đầy đủ hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bằng Video

  • Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi về nghiệp vụ.