VIDEO‎ > ‎

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN BẰNG PHẦN MỀM TCT-INVOICE

ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

User: 00000000 (mã số thuế của công ty mình hoặc email đã đăng ký)
Pass: tct123  (là pass mặc định)

YouTube Video


Comments