XUẤT HÓA ĐƠN

1. Lập - xuất hóa đơn điện tử:
XUẤT HÓA ĐƠN -> HÓA ĐƠN GTGT
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Điền thông tin cần xuất và xem kỹ thông tin

Ký số (đưa token) chữ ký số vào máyComments