TẠO THAM SỐ HỆ THỐNG

TẠO THAM SỐ HỆ THỐNG

Mục đích:
Tự động đánh số thứ tự 1, 2 ,3
Tổng tiền: chấp nhận = 0 (hoặc Dịch vụ thì không cần đơn giá…)
Để tạo số lẻ, thập phân cho số lượng, đơn giá, thành tiền…
Ví dụ: Đơn giá: 1.29kg  (2 số lẻ)

Hướng dẫn:
Vào HỆ THỐNG  -> THAM SỐ HỆ THỐNG
TẠO THAM SỐ HỆ THỐNG

Chọn SỬA

Điền các thông số vào

và LƯU


Comments