TẠO DANH MỤC ĐƠN VỊ TÍNH

TẠO DANH MỤC ĐƠN VỊ TÍNH

Mục đích:
Tạo sẵn đơn vị tính như: bộ, cái, kg….

Hướng dẫn:
Vào Danh Mục  -> Đơn vị tính
TẠO DANH MỤC ĐƠN VỊ TÍNH

Bấm THÊM để thêm thông tin đơn vị tính

Thêm: Mã = Kg, Diễn giải: Kg


Comments